گروه آموزشی فلسفه و منطق استان خوزستان

فهرست مطالب                         

مقدمه

پيشينه تحقيق

سؤالات پژوهش

روش تحقيق

ابزار گردآوري اطلاعات

پايايي پرسشنامه

روايي پرسشنامه

روشهاي تجزيه و تحليل آماري

يافته هاي پژوهش

بحث در نتايج

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادات

منابع

 

مقدمه

 

افت تحصيلي و مردودی، شاید یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین مسائل آموزشی باشد و با این حال به عنوان یک مسئله جدی هنوز مطرح است. شکست و رد شدن در امتحانات هنوز برای دانش آموزان مصیبتی به شمار  می رود  و این در حالی است که در هیچ کشوری تا کنون راه حل تضمین شده ای را برای مسأله افت، ترک تحصیل، مردودی و ... نیافته است.

نظام آموزشی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته با مسأله افت تحصیلی روبروست. افت تحصیلی موجب به هدر رفتن منابع مالی و انسانی فراوانی می شود و بهبود کارایی نظام های آموزشی تا حد زیادی به جلوگیری از اتلاف یا کاهش افت تحصیلی بستگی دارد. خسارات ناشی از شکست تحصیلی، مطالعه جامع و پیگیرانه وضعیت آموزشی و تحصیلی دانش آموزان را می طلبد تا با شناخت عوامل احتمالی ایجاد کننده افت، راه موفقیت بیشتر دانش آموزان هموار گردد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات بی شماری در خصوصافت تحصیلی توسط متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجویان علوم تربیتی در داخل و خارج از کشور انجام شده و عوامل بسیاری که در ایجاد این پدیده نقش دارند شناسایی شده است. با توجه به نتایج تحقیقات، علل و عوامل ایجاد افت تحصیلی را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:  

الف) عوامل شخصی یا فردی

ب) عوامل درونی نظام آموزشی

ج) عوامل بیرونی

وسعت آماری افت تحصیلی در منطقه بندر امام خمینی و بخصوص در درس فلسفه و منطق و کمبود مطالعات عمیق برای ریشه یابی و مبارزه با این مسئله، پژوهشگران را بر آن داشت تا علـلو عوامـل اصلی افت تحصیلی در درس فلسفـه و منطق پایـه ی سـوم رشته ادبیات و علوم انسانی را از دیدگاه دبیران این درس و دانش آموزان بررسی نموده و راههای عملی در رابطه با جلوگیری از این معضل را ارائه نمایند.

پیشینه ی تحقیق

در تحقیقي کرمی و عساکره (1386) با عنوان «شناسایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه بندر امام خمینی (ره)» که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی 30 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 610 نفری و نمونه ی آماری 291 نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی منطقه ی بندر امام خمینی (ره) مهمترين علل افت تحصيلي از ديدگاه  دانش آموزان عبارت بوده است از:

1- عامل شخصی و خانوادگی با 16 ماده.                       

2- عامل معلم با 10 ماده.

3- عامل نظام مدرسه ای با 4 ماده.

در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از 1- ضعف انگیزه و بی هدفی دانش آموزان، 2- توجه روزافزون به مد و آرایش،  3- عدم اعتماد به نفس،  4- عدم ارتباط صحیح با دبیران و کم توجهی بعضی از دبیران به   دانش آموزان پر تلاش.

در تحقیقی دیگر جباری (1385) با عنوان «بررسی علل و عوامل افت تحصیلی درس ریاضی دوره راهنمایی از دیدگاه دانش آموزان و دبیران منطقه بندر امام خمینی» که به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته 34 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 1557 نفری دانش آموز و  30 نفر دبیر و نمونه آماری 409 نفری دانش آموزان دوره ی راهنمایی منطقه ی بندر امام خمینی چنین بدست آوردند که:

عامل افت تحصیلی درس ریاضی از دیدگاه دانش آموزان دو عامل مؤثر 1- عامل معلمبا 17 ماده ، 2- عامل شیوه های مطالعه با 6 ماده، مهمترین عوامل و ماده هایی هستند که از دیدگاه

دانش آموزان باعث افت تحصیلی در درس ریاضی می باشند. در این تحقیق مهمترین عوامل  ایجاد کننده  افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از عدم ممارست و تمرین کافی دانش آموزان در منزل، کم بودن ساعات تدریس هفتگی، نداشتن علاقه و انگیزه ی تحصیلی در  دانش آموزان ، وجود تک ماده (تبصره) در سالهای قبل در درس ریاضی، عدم وجود وسایل کمک آموزشی سمعی- بصری در مدارس، توجه دانش آموزان به مسائل غیر رسمی در حین تدریس معلم، امکانات و فضای آموزشی نامناسب کلاس های درس.

پولادی (1375) در پایان نامه ی خود با عنوان بررسی عوامل افت تحصیلی در  دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز که بوسیله ی پرسشنامه انجام گرفت با جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان پسر اول تا چهارم رشته های مختلف دبیرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز در سال تحصیلی 73-72 و نمونه ی آماری 400 نفر 10 عامل به عنوان عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای اهواز استخراج شد. که در مجموع این 10 عامل به مقدار 47% از کل واریانس افت تحصیلی را تعیین  می کنند  عناوین 10 عامل انتخاب شده عبارتند از: 

1- مسائل مربوط به برنامه ریزی آموزشی.

2- مشکلات خانوادگی و سلامتی.

3- مشکلات محیطی آموزشگاهی.

4- مسائل مربوط به رشد.

5- مسائل اجتماعی- رفتاری.

6- مسائل مربوط به امتحان.

7- مسائل مربوط به کتب درسی.

8- مسائل آموزشی.

9- مسائل عمومی.

10- اختلافات خانوادگی.

سؤالات پژوهش

1-  علل افت تحصیلی درس فلسفه و منطق از ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر سال سوم رشته ادبیات وعلوم انسانی کدام است؟

2-    علل افت تحصیلی درس فلسفه و منطق از دیدگاه دبیران این درس کدام است؟

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیماشی است. در تحقیق توصیفی پژوهشگر به مطالعه ی جامعه می پردازد بدون اینکه دخل وتصرفی در آن بنماید.

جامعه ی آماری

در پژوهش جامعه ی آماری به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنان صورت می گیرد(دلاور، 1371).

جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسط رشته ی ادبیات وعلوم انسانی منطقه ی بندر امام خمینی در سال تحصیلی87-1386که172نفر هستند همچنین جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دبیران درس فلسفه ومنطق در سال تحصیلی87-86 می باشد که 6 نفر می باشد.

در اين پژوهش حجم نمونه كل حجم جامعه درنظر گرفته شده است.

ابزار گردآوري اطلاعات

          در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ي «شناسايي علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دانش آموزان» و پرسشنامه ي « شناسايي علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيران استفاده شده است. اين دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است  و براي تهيه ي آن ابتدا مطالعه ي مقدماتي بر روي 30 نفر از دانش آموزان انجام گرفت، از               

دانش آموزان خواسته شده بود كه علل افت تحصيلي را بصورت تشريحي بنويسند. پس از             جمع آوري پاسخهاي تشريحي، پاسخها طبقه بندي شد و 40 عامل استخراج گرديد. اين عوامل به عباراتي تبديل شد و پرسشنامه ي 40 عبارتي ايجاد شد. پاسخ دهندگان مي بايست ميزان موافقت خود را با هر عبارت مشخص مي كردند. پاسخها بصورت «كاملاً موافقم»، «موافقم»،  «تا حدودي موافقم»، «موافق نيستم» مي باشد. براي پرسشنامه ي شناسايي علل تحصيلي از ديدگاه دبيران نيز چنين فعاليتي انجام شد.

پایایی پرسشنامه

          ضريب پايايي پرسشنامه «شناسايي علل افت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان» با روش آلفاي كرونباخ  86/0 و ضريب پايايي «پرسشنامه ي شناسايي علل افت تحصيلي از ديدگاه دبيران» 93/0 مي باشد.

روايي پرسشنامه

روايي دو پرسشنامه توسط اساتيد دانشگاه پيام نور بندر امام خميني (ره) مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.   

روشهاي تجزيه و تحليل آماري

          تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در سطح آمار توصيفي صورت گرفته است. در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين وزني و نمودار استفاده شده است و كليه ي داده هاي آماري با كمك نرم افزار SPSS 11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

يافته هاي پژوهش

          سؤال 1- علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر  سال سوم رشته ي ادبيات و علوم انساني كدام است؟

          جدول 1-4 توزيع فراواني و درصد گزينه ها و ميانگين وزني هر عبارت پرسشنامه ي شناسايي علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق را از ديدگاه دانش آموزان نشان مي دهد.

 

پاسخها

 

 

 

سؤال

كاملاً موافقم

موافقم

تا حدودي

موافقم

موافق

نيستم

ميانگين  وزني

فراواني

فراواني

فراواني

فراواني

1

5

7

19

128

207

2

17

29

50

63

288

3

56

29

44

28

397

4

57

30

32

35

417

5

33

17

35

73

326

6

33

18

51

55

343

7

84

36

25

11

505

8

23

13

40

81

292

9

32

38

36

52

370

10

14

13

29

102

255

11

3

10

10

134

196

12

33

20

41

63

337

13

22

21

32

80

295

14

45

32

47

31

401

15

24

29

49

57

338

16

44

24

43

46

380

17

70

28

41

19

465

18

50

26

43

39

403

19

25

30

38

56

322

20

32

23

45

57

348

21

75

29

21

33

432

22

25

16

18

100

248

23

68

30

39

21

461

24

99

25

16

19

522

25

26

24

45

59

325

26

56

23

48

26

415

27

60

46

33

18

462

28

67

35

38

15

464

29

50

43

46

18

439

30

23

25

61

48

338

31

51

21

36

48

387

32

21

17

31

89

286

33

11

8

24

112

228

34

18

12

34

90

266

35

63

31

35

26

441

36

53

33

37

31

416

37

28

26

52

51

345

38

10

10

15

24

124

39

53

22

38

45

399

40

22

17

30

90

289

جدول 1-4 توزيع فراواني و درصد گزينه ها و ميانگين وزني هر عبارت

 

ميانگين وزني هر عبارت طبق محاسبه ي ذيل انجام مي شود:

( به عنوان مثال براي عبارت اول)   207= (4×5)+(3×7)+(2×19) +(1×128)

با تأمل در جدول (1-4) 10 عامل مهم كه از «ديدگاه دانش آموزان» باعث افت تحصيلي  مي شود كه به ترتيب اولويت عبارت است از:

عامل اول: با هم بودن امتحانات دو درس فلسفه و منطق.                                وزن: 522

عامل دوم: سخت بودن مفاهيم اين درس.                                                 وزن: 505

عامل سوم: فرّار بودن(فراموش شدن) مطالب اين درس.                                  وزن: 465

عامل چهارم: قواعد مبهم اين درس.                                                        وزن: 464  

عامل پنجم: بسيار شبيه به هم بودن مطالب دو كتاب.                                   وزن: 462عامل ششم: پاسخ طولاني سؤالهاي اين درس.                                              وزن:461

عامل هفتم: غير قابل درك و مبهم بودن مطالب اين درس.                              وزن: 441

عامل هشتم: تشابه اسمي بعضي از واژه ها با يكديگر.                                     وزن: 439

عامل نهم: نداشتن تنوع (عكس، رنگ و ...) در اين دو كتاب.                          وزن: 432

عامل دهم: سؤالهاي سخت امتحان اين درس.                                             وزن: 417

 

سؤال 2- علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيران كدام است؟

جدول (2-4) توزيع فراواني و درصد گزينه ها و ميانگين وزني هر عبارت در پرسشنامه ي «شناسايي علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيران» نشان مي دهد.

 

پاسخها

 

 

 

سؤال

كاملاً موافقم

موافقم

تا حدودي

موافقم

موافق

نيستم

ميانگين  وزني

فراواني

فراواني

فراواني

فراواني

1

3

2

1

0

20

2

0

2

3

1

13

3

3

2

1

0

20

4

3

2

0

1

19

5

1

2

1

1

13

6

3

1

1

1

18

7

1

2

2

1

15

8

4

1

1

0

24

9

3

1

1

1

21

10

3

0

2

1

17

11

4

1

0

1

20

12

4

0

2

0

20

13

3

1

1

1

18

14

4

1

1

0

21

15

2

2

1

1

17

16

4

1

0

1

20

17

5

1

0

0

23

18

1

2

2

1

15

19

2

2

1

0

16

20

3

2

0

1

19

21

1

4

1

0

18

22

4

1

1

0

21

23

4

2

0

0

22

24

2

2

2

0

18

25

2

3

1

0

19

26

2

2

0

2

16

27

2

1

0

3

14

28

0

3

2

1

14

29

0

4

1

1

15

30

0

1

4

1

12

31

4

1

1

0

21

32

2

2

2

0

18

33

2

1

2

1

15

34

4

1

1

0

21

35

2

1

2

1

16

36

2

1

2

1

15

37

1

2

2

1

14

38

2

1

1

2

15

جدول (2-4) توزيع فراواني و درصد گزينه ها و ميانگين وزني هر عبارت

با تأمل در جدول (2-4) 13 عامل مهم افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از «ديدگاه دبيران» به ترتيب اولويت عبارت است از:

عامل اول: بي توجهي مؤلفين به استفاده از رنگ، طرح، شكل در كتابها.                وزن:24

عامل دوم: هدايت دانش آموزان بي علاقه به رشته ي علوم انساني.                     وزن: 23

عامل سوم: عدم برگزاري دوره هاي ضمن خدمت كافي براي اين درس.                وزن: 22

عامل چهارم: نبودن كتابهاي راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس.          وزن: 21

عامل پنجم: عدم برگزاري انجمن هاي علمي در اين درس.                              وزن: 21

عامل ششم: عدم شركت دبيران حق التدريس در كلاسهاي ضمن خدمت.            وزن: 21

عامل هفتم: عدم دقت بعضي از مديران مدارس در برنامه ريزي هفتگي اين درس.    وزن: 21

عامل هشتم: استفاده اكثر همكاران از روش غير فعال در تدريس.                       وزن: 21

عامل نهم: نبودن پيش نياز در اين درس در پايه ي دوم.                                 وزن: 20

عامل دهم: عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي دركلاس.                          وزن: 20

عامل يازدهم: عدم مطالعه اين درس در منزل توسط دانش آموز.                       وزن: 20

عامل دوازدهم: برگزاز نمودن امتحانات هم زمان هر دو كتاب.                            وزن: 20

عامل سيزدهم: عدم وجود تمرين در كتاب فلسفه.                                        وزن: 20

بحث درنتایج

این پژوهش به «شناسایی علل وعوامل افت تحصیلی درس فلسفه ومنطق از دیدگاه دانش آموزان پایه ی سوم رشته ی ادبیات وعلوم انسانی و دبیران این درس پرداخت و عوامل مهم را برشمرده است.

برگزاری امتحان دو کتاب فلسفه و منطق دریک جلسه ی آزمون سبب شده است که دانش آموزان به هنگام آزمون با حجم زیاد و با دو گونه مطالب کاملاً متفاوت وجداگانه مواجه شوند. در نتیجه دانش آموزان در به حافظه سپردن مطالب این دو کتاب، با مشکل روبه رو شده و به نمره ي کمتری، دست می يابند. در حالی که در گذشته فلسفه و منطق سال سوم که دو کتاب مستقل وجداگانه هستند در امتحانات آزمون های جداگانه ای نیز داشتند، ولی در نظام سالی- واحدی، این دو، یک ماده ی درسی واحد تعریف شده اند. لذا آزمون آنها به طور همزمان ودر یک برگه انجام می شود.

عامل مهم دیگرسخت بودن مفاهیم این دو کتاب است. فهم وتجزیه وتحلیل مطالب این درس، نیازمند قدرت ذهنی و انتزاعی بالا،حوصله ي فراوان وصرف وقت زیاد می باشد. این خصوصیت درس فلسفه ومنطق، موجب خستگی و احیاناً بیزاری اغلب دانش آموزان می شود.

یکی ازبزرگترین آفت هايي که دامن گیر نظام اموزشی ما است، عبارت است از عمومیت یافتن روش حفظی در دروس مختلف بالاخص درس فلسفه و منطق است. از نظر آموزشی  یادگیری که تنها جنبه ی حفظی داشته و به سطوح عمیق تری ازشناخت نرسد يادگيري بی معنی است. فرّاربودن مفاهیم فلسفه و منطق بدین علت است که یادگیری  دانش آموزان صورت نمی گیرد و دانش آموز از درک و دریافت مطلب باز مانده و آن را در دستگاه ادراكي خود هضم نمي كند. در نتیجه مفاهیم خيلي سریع فراموش می گردد.  متأسفانه دانش آموزان رشته ي علوم انسانی را  انتخاب می نمايند، كه علاقه ی کمتری به دروس انتزاعی دارند و اکثراً از روی  اجبار این رشته را انتخاب  می نمايند. در نتیجه قواعد موجود در این درس بالاخص منطق که نیاز به دقت ذهنی بیشتری می باشد را متوجه نمی شوند.

تعداد زیادی ازدانش آموزان شبیه به هم بودن مطالب این دو کتاب را یکی از علل  افت تحصیلی خود دانسته اند و این بدین جهت است که این دو کتاب با هم در پایه ی سوم  تدريس می گردد. یکی از رکن های مهم هر برنامه، ارزشيابي و يا امتحان است. از نظر علمي  «ارزشیابی به فرایندي سیستماتیک (نظام دار) برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطاعات گفته می شود، به این منظور که تعیین شود، آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی».

متأسفانه اکثر دبیران این رشته از سؤالات تشریحی – گسترده پاسخ- استفاده می کنند که این نوع ارزشیابی نمونه ی کوچکی از محتوای درس و هدفهای آموزشی را اندازه می گیرند و در دانش آموزان هم احساس خستگی بوجود می آورد. اکثر دانش آموزان نسبت به درس فلسفه و منطق دیدی مبهم دارند زیرا مطالب این درس را غیر قابل فهم و مبهم می دانند. مطابق این دیدگاه مباحث فلسفی به دلیل پیچیده بودن خارج از توان ذهنی است و در زندگی هیچ تأثیری ندارد. در نتیجه دانش آموزان برای آموختن و فهم دقیق این مفاهیم اقدامی نمی کنند. تصاویر تأثیری را با خود حمل می کنند که کلمات نمی توانند.  زیرا آنها بیننده را در مورد تمام تجاربی  که تا به حال داشته است به فکر وا می دارند، بیننده برای توجیه و تشریح تصویر از تجارب قبلی خود کمک می گیرند. طبق تحقیقاتی که به عمل آمده 83 درصد آنچه را که ما از محیط اطراف خود می گیریم از طریق حس دیداری است. 11 درصد  شنیداری، 5/3 درصد بویایی 1 درصد چشایی و 5/1درصد از طریق لامسه است. دانشمندان تعلیم و تربیت هدفهای تربیتی را در سه حیطه تقسیم بندی نموده اند و تغییراتی را که در اثر تعلیم و تربیت در ذهن ایجاد می شود و ماهیت آنها دانش و معلومات است در حیطه ی شناختی قرار داده اند.  معمولاً آموز شهای حیطه ی شناختی به پیدایش توانائی ها ی ذهنی منتهی می گردد (مد نظر دردرس منطق و فلسفه ) در این حیطه عامل فهمیدن نقش اصلی را بر عهده دارد.  آموختنی های حیطه ی شناختی از  ساده ترین توانای های ذهنی تا پيچیده ترین مهارتهای عقلی تقسیم بندی می شوند. دبیران این رشته باید در طراحی سؤالات طبقه بندی (بلوم ) را مد نظر قرار دهند.

سطح ارزشيابي

سطح يادگيري

درصد نمرات

آسان

دانش

20درصد

متوسط

درك و فهم- كاربرد

60 درصد

دشوار

تجزيه و تحليل- تركيب- ارزشيابي

20 درصد

 

تصوير يك وسيله ي ديداري از افراد، اشياء و اماكن است. تصوير معمولاً عكس را شامل مي شود. ولي طرح، كارتون، جدول يا نقشه نيز به عنوان تصوير بكار برده مي شوند. نصاوير  مي توانند هم در آموزش انفرادي و هم در آموزش گروهي مورد استفاده قرار گيرند.

    بي علاقگي دانش آموزان به رشته ي ادبيات و علوم انساني يكي از علل برشمرده شده توسط دبيران است. به نظر مي رسد هدايت دانش آموزان پايه ي اول كه در فرم «شماره يك» هدايت تحصيلي رشته ي ادبيات فارسي را كسب ننموده اند به اين رشته، ريشه ي اين بي علاقگي است.

يكي از علل افت، ناآشنايي دبيران اين رشته با روشهاي نوين تدريس مي باشد. تأليف «راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس» مي تواند اين مشكل را حل نمايد.

         امروزه در آموزش و پرورش جديد كه مبتني بر يافته هاي روانشناسي ياددهي- يادگيري است، سعي بر اين است كه هر چه ممكن است فراگيران بيشتر به صحنه ي آموزش وارد شوند و نقش بيشتري بر عهده ي آنها گذاشته شود. يادگيري به طور طبيعي در انزوا اتفاق نمي افتد بلكه در گروههايي كه با هم براي مسأله گشايي كار مي كنند رخ مي دهد.

وسایل کمک آموزشی به وسایل و ابزاری گفته می شود که هنگام آموزش به کار برده       می شود و امر ياددهي و یادگیری را تسهیل می کنند. به دلیل انتزاعی بودن مفاهیم این کتاب استفاده از وسایل کمک آموزشی و سی دی های آموزشی گام مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به امر یادگیری است.  وجود تمرين در کتاب فلسفه به یادگیری مفاهيم  انتزاعی آن کمک شایانی می نماید. نآشنایی دانش آموزان از شیوه های مطالعه صحیح می تواند یکی از علل افت تحصیلی محسوب گردد. برای یادگیری بخصوص در دنیای امروز روشهای مختلفی مطرح است، که یکی از روشهای یادگیری مطلوب بالاخص در درس فلسفه و منطق «آشنایی با راهبردهای به یاد سپاری» است که به سه دسته عملی قابل تقسیم بندی است:

الف) راهبردهای به یاد سپاری

ب) یادگیری به شیوه ی یادیار

ج) روش یادگیری مطالب معنی دار

محدوديت هاي تحقيق            

1-    اين پژوهش به دانش آموزان مقطع متوسطه رشته ي ادبيات و علوم انساني شهرستان بندر امام خميني (ره) محدود شده است. بنابراين در تعميم نتايج آن به ساير گروهها توجه شود.

2-    اين پژوهش در مقطع متوسطه صورت گرفته و نمي توان يافته هاي آن را به مقاطع ديگر تعميم داد .

3-    اين پژوهش به دبيران فلسفه و منطق شهرستان بندر امام خميني (ره) محدود شده است. بنابراين در تعميم نتايج آن به ساير دبيران احتياط شود.

4-    اين پژوهش به كتاب فلسفه و منطق سال سوم رشته ي ادبيات و علوم انساني مقطع

متوسطه محدود شده است. بنابراين در تعميم نتايج آن به ساير كتابها توجه شود.

پيشنهادات

با توجه به يافته هاي پژوهشي پيشنهادهاي اجرايي و پژوهشي ذيل ارائه مي گردد:

پيشنهادات پژوهشي

1-    پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه در مورد علل افت تحصيلي در درس فلسفه دوره  پيش دانشگاهي انجام شود.

2-    پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه با پرسشنامه اي ديگر و ماده هايي ديگر انجام شود.

3-  پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه در مورد علل افت تحصيلي در دروس اختصاصي  رشته ي ادبيات و علوم انساني انجام شود.

پيشنهادات اجرايي

1-    برگزاري آزمون دو كتاب فلسفه و منطق در 2 جلسه ي امتحاني از سوي وزارت   آموزش و پرورش.

2-    استفاده از زباني شيوا در ارائه ي انديشه هاي فلسفي توسط مؤلفين.

3-    ملزم نمودن مديران مدارس به برگزاري تك زنگ فلسفه بصورت مستمر.

4-  قرار دادن درس فلسفه و منطق در برنامه ي درسي رشته هاي ديگر مانند علوم تجربي و رياضي فيزيك از سوي وزارت آموزش و پرورش. 

5-    قرار دادن كتاب منطق در پايه ي دوم و كتاب فلسفه در پايه ي سوم توسط وزارتآموزش و پرورش.

6-     برگزاري دوره ي ضمن خدمت طراحي سؤالات استاندارد براي دبيران.

7-    منطبق نمودن مفاهيم اين 2 كتاب با واقعيات موجود در زندگي و نيازهاي دانش آموزان توسط مؤلفين و دبيران اين رشته.

8-    استفاده از تصاوير و رنگها و طرح هايي متناسب با موضوع و سن دانش آموزان توسط مؤلفين.  

9-  برگزاري دوره هاي ضمن خدمت متعدد براي دبيران بالاخص دبيران نيمه مرتبط و يا نامرتبط و تلاش براي تربيت بيشتر دبيران متخصص اين درس.

10- تدوين راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس توسط دبيرخانه ي راهبردي فلسفه و منطق كشور.

11-  برگزاري انجمن هاي علمي توسط گروههاي آموزشي هر استان.

12- توجه بيشتر مديران مدارس در برنامه ريزي هفتگي اين درس و قرار دادن آن در اول هفته.

13- تهيه وسايل و سي دي آموزشي از سوي دبيرخانه و ملزم نمودن دبيران اين رشته به  استفاده از آنان در تدريس.

14- قراردادن تمرين و نمونه سؤالات  استاندارد در كتاب فلسفه توسط مؤلفين.

15- آشنا نمودن دانش آموزان با شيوه هاي صحيح مطالعه بالاخص در درس فلسفه و منطق.  

 

فهرست منابع

-   دلاور، علي (1374). «روشهاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي».انتشارات دانشگاه پيام نور.

-         رشيد پور، ابراهيم. «آموزش سمعي و بصري». جلد اول.

-         سادات، محمد علي. (1373). «راهنماي معلم».

-         سيف، علي اكبر. (1384). «اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي».

-         مركز تربيت معلم،(1371).«شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان».

-         فر دانش، هاشم. (1382). «مباني نظري تكنولوژي آموزشي».

-         دبيرخانه كشوري فلسفه و منطق .(1384).«فصلنامه انديشه». شماره 22- ص 24.

-         دبيرخانه راهبري فلسفه و منطق ، (1386)«فصلنامه اشراق». شماره 3- ص 35.

-         مركز تربيت معلم  (1367).«كاربرد مواد آموزشي». جلد اول- سال دوم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 7:18  توسط علی اصغر ناصری  |